Honolulu MembersHonolulu MembersHonolulu Sunday ServiceHonolulu Sunday ServiceHonolulu Sunday ServiceHonolulu Sunday ServiceHonolulu Sunday ServiceHonolulu Sunday ServiceHonolulu Sunday ServiceDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon KimDr. Ki Hoon Kim