Family Federation Photos | 4-29-15 Leda meeting White House

Rev. Compton Leda meetingRev. Compton Leda meetingDr.Walsh Leda meetingDr.Walsh Leda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meetingLeda meeting